Zespół Szkół Nr 3

Dla rodziców

Zapraszamy na Zebranie Rodziców z wychowawcami klas, które odbędzie się 13 listopada o godz.1600.


Uwaga Rodzice


UWAGA

Program „Za życiem” W ramach realizacji kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem” dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mogą uzyskać bezpłatne, dodatkowe zajęcia wspomagające. Zajęcia przyznają i organizują powiatowe ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze. W Katowicach jest nim Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Sokolskiej 26. Program skierowany jest do dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia. Dziecko musi posiadać: opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem”), lub orzeczenie o niepełnosprawności. Zajęcia z programu są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji i terapii realizowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. O udział w zajęciach mogą wystąpić zarówno rodzice dzieci niepełnosprawnych, jak i zagrożonych niepełnosprawnością. Dzięki programowi „Za życiem” dziecko może mieć nawet 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających w tygodniu. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, do czasu zakończenia Programu, tj. do 31 grudnia 2021 r. Aby zapisać dziecko na zajęcia, należy skontaktować się ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną przy ul. Sokolskiej 26 w Katowicach. To pracownicy Poradni kwalifikują dzieci do zajęć, określają ich rodzaj oraz częstotliwość. Zajęcia odbywają w Poradni lub w innej, wskazanej przez Poradnię placówce publicznej lub niepublicznej na terenie miasta Katowice. W ramach Programu, w mieście Katowice realizowane są następujące zajęcia: indywidualna terapia integracji sensorycznej, indywidualna terapia surdopedagogiczna, indywidualna terapia logopedyczna, indywidualna terapia psychologiczna, indywidualna terapia pedagogiczna, indywidualna terapia tyflopedagogiczna, fizjoterapia.Szanowni Rodzice

Przedstawiam podsumowanie realizacji zajęć za okres strajku:Dniami, w których „przepadły” zajęcia dydaktyczne to: 8, 9 10, 24, 25 26 kwietnia – 6 dni.  Pozostałe dni strajku to Święta Wielkanocne i zaplanowane we wrześniu dni opiekuńcze wynikające z przerwy świątecznej i egzaminów klasy ósmej. Podstawa programowa przewidziana jest do realizacji na 32 z 36 tygodni roku szkolnego. Monitoring ilościowy realizacji podstawy programowej pokazał, że pierwszy semestr roku szkolnego zamknięto systematyczną realizacją podstawy programowej. Na posiedzeniu Rady pedagogicznej podjęto decyzję o zawieszeniu planowanych wyjść, wycieczek, imprez, które miały się odbywać podczas lekcji. Również zgodnie z pismem Urzędu Miasta Katowice, w okresie od maja do czerwca bieżącego roku szkolnego, uwzględniając potrzeby uczniów oraz zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych podjęłam analizę potrzeb i możliwości zorganizowania takich zajęć. Mocnym ograniczeniem organizacji zajęć (które niewątpliwie są naszym dzieciom potrzebne) są dowozy uczniów. Dzieci rozjeżdżają się do domu zaraz po lekcjach. Godziny popołudniowe ponadto, to również czas, w którym dzieci „po lekcjach” są zmęczone i nawet na świetlicy trudno je czasem zmobilizować do pracy dydaktycznej. Na godzinę 700 przyjeżdża spora grupa uczniów. Z tych powodów zajęcia zostały zaproponowane uczniom na godzinę zerową.

Dyrektor i wicedyrektor są w szkole od 640 ponieważ część uczniów przyjechała do szkoły na 645. Nauczyciele zgodnie z grafikiem odbierają dzieci ze świetlicy o 655.

O 700 rozpoczynają się zajęcia w klasach.

Każdy uczeń, który przyjedzie do szkoły w trakcie godziny zerowej przychodzi do swojej sali.  Uczniowie z klas, które nie mają w danym dniu godziny zerowej przebywają do rozpoczęcia planowych lekcji w świetlicy.  

Ponieważ zajęcia nie są obowiązkowe, proszę Rodziców uczniów, którzy nie będą uczestniczyli w zajęciach o informację, gdyż realizacja zajęć będzie monitorowana.

Elżbieta Ślęzakiewicz

Dyrektor Szkoły


PŁATNOŚCI ZA OBIADY

Odpłatność za obiady za dany miesiąc należy uregulować z góry do 13 tego dnia każdego miesiąca na konto Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach : 82 1020 2313 0000 3902 0515 1099 i dostarczyć potwierdzenie wpłaty do pedagoga szkolnego w formie papierowej lub elektronicznej na email n.magiera.bartosz.zss11@op.pl. W przypadku nie uiszczenia opłaty za obiad w wyznaczonym terminie, uczeń może zostać skreślony z listy. NIEOBECNOŚCI ZGŁOSZONE W DANYM DNIU PODLEGAJĄ ODLICZENIU OD NASTĘPNEGO DNIA PO ZGŁOSZENIU. Nieobecności nie zgłoszone, nie będą podlegały odliczeniu przy opłacie za następny miesiąc. Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić w formie pisemnej z jednodniowym wyprzedzeniem.


 List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do Rodziców i Opiekunów

Szanowni Rodzice prosimy o zapoznanie listem Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”. Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z informacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.


List Minister Edukacji do Rodziców i Opiekunów

Wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.

Prosimy o zapoznanie się z listem Minister Edukacji:


Ważne informacje

Ważne wydarzenia w naszej szkole oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Data 
5 października 2018 r.Dzień Kartofla
24.12 – 31.12.2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna
11.02 – 24.02.2019 r.Ferie zimowe
11.04 – 12.04.2019 r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych – egzamin gimnazjalny
18.04 – 23.04.2019 r.Wiosenna przerwa świąteczna
04.2019 r.Egzamin ósmoklasisty
2.05.2019 r.Majówka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
6.05 – 7.05.2018 r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych – matury
7.06.2019 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Festyn Rodzinny – IV Rodzinny Bieg Przełajowy
21.06.2019 r. Zakończenie roku szkolnego

PONAD 2,000 ZŁ ZWROTU DLA KAŻDEGO Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z WŁASNEGO SAMOCHODU!!!

Poniżej znajdą Państwo link do strony z informacjami


Poradniki dla rodziców

Skip to content