Zespół Szkół Nr 3

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię i nazwisko, data urodzenia)
  • Karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)
  • oraz dokumenty znajdujące się w dziale „pliki do pobrania”

Pliki do pobrania:

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLASY PIERWSZEJ IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. H. SIENKIEWICZA W KATOWICACH.

W roku szkolnym 2020/21 otwieramy jedną klasę integracyjną oraz dwie klasy dla uczniów z Zespołem Aspergera i autyzmem w normie intelektualnej.

Klasa integracyjna przyrodniczo-językowa – z rozszerzeniem języka angielskiego, geografii i biologii.

Klasa dla uczniów z Zespołem Aspergera i autyzmem w normie intelektualnej przyrodniczo-językowa – z rozszerzeniem języka angielskiego, geografii i biologii.

Klasa dla uczniów z Zespołem Aspergera i autyzmem w normie intelektualnej humanistyczno-społeczna – z rozszerzeniem z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii

Liczebność klasy integracyjnej wynosi maksymalnie 20 uczniów, w tym 3 – 5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Liczebność klas dla uczniów z Zespołem Aspergera i autyzmem w normie intelektualnej wynosi 4 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, oprócz obowiązkowych j. polskiego i matematyki, to: j. angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia (w konfiguracji najkorzystniejszej dla kandydata, tzn. dwie najlepsze oceny spośród wymienionych) w zależności od wybranego rozszerzenia
□ Wśród języków nauczanych jako drugi język obcy proponujemy j. niemiecki. Nauka języka angielskiego odbywać się będzie z podziałem na grupy w zależności od stopnia zaawansowania.
□ Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie z następującymi rodzajami niepełnosprawności: dysfunkcja narządu ruchu, w tym uczniowie z afazją, dysfunkcja narządu wzroku (niedowidzenie), dysfunkcja narządu słuchu (niedosłyszenie), autyzm, w tym uczniowie z zespołem Aspergera, niepełnosprawność sprzężona.
□ Do klasy integracyjnej nie są przyjmowani uczniowie niewidomi, niesłyszący, z obniżoną normą intelektualną oraz uczniowie, których zachowanie zagraża życiu i bezpieczeństwu własnemu i innych.
Szkoła prowadzi nabór kandydatów zgodnie z zasadami punktacji określonymi w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się:

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pierwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
123
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami
od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
3Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandydujeod 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 4 sierpnia 2020 r.
5Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 11 sierpnia 2020 r.
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych12 sierpnia  2020 r.
7Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowejod 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00
 
8Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych19 sierpnia 2020 r.
– do godz. 14.00
9Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole19 sierpnia 2020 r.
10Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowychdo 20  sierpnia 2020 r.
11Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 22  sierpnia  2020 r.
12Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
14Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Skip to content