Zespół Szkół Nr 3

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 1 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię i nazwisko, data urodzenia)
  • Karta zdrowia (ze szkoły podstawowej)
  • oraz dokumenty znajdujące się w dziale „pliki do pobrania”

Pliki do pobrania:
Wniosek o przyjęcie do szkoły Pobierz
Kwestionariusz osobowy dla kandydata Pobierz

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLASY PIERWSZEJ IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. H. SIENKIEWICZA W KATOWICACH.

W roku szkolnym 2022/23 otwieramy jedną klasę integracyjną oraz dwie klasy dla uczniów z Zespołem Aspergera i autyzmem w normie intelektualnej.

Klasa integracyjna przyrodniczo-językowa – z rozszerzeniem języka angielskiego, geografii i biologii.

Klasa dla uczniów z Zespołem Aspergera i autyzmem w normie intelektualnej przyrodniczo-językowa – z rozszerzeniem języka angielskiego, geografii i biologii.

Klasa dla uczniów z Zespołem Aspergera i autyzmem w normie intelektualnej humanistyczno-społeczna – z rozszerzeniem z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii

Liczebność klasy integracyjnej wynosi maksymalnie 20 uczniów, w tym 3 – 5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Liczebność klas dla uczniów z Zespołem Aspergera i autyzmem w normie intelektualnej wynosi 4 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, oprócz obowiązkowych j. polskiego i matematyki, to: j. angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia (w konfiguracji najkorzystniejszej dla kandydata, tzn. dwie najlepsze oceny spośród wymienionych) w zależności od wybranego rozszerzenia
□ Wśród języków nauczanych jako drugi język obcy proponujemy j. niemiecki. Nauka języka angielskiego odbywać się będzie z podziałem na grupy w zależności od stopnia zaawansowania.
□ Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie z następującymi rodzajami niepełnosprawności: dysfunkcja narządu ruchu, w tym uczniowie z afazją, dysfunkcja narządu wzroku (niedowidzenie), dysfunkcja narządu słuchu (niedosłyszenie), autyzm, w tym uczniowie z zespołem Aspergera, niepełnosprawność sprzężona.
□ Do klasy integracyjnej nie są przyjmowani uczniowie niewidomi, niesłyszący, z obniżoną normą intelektualną oraz uczniowie, których zachowanie zagraża życiu i bezpieczeństwu własnemu i innych.
Szkoła prowadzi nabór kandydatów zgodnie z zasadami punktacji określonymi w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty

Skip to content