Zespół Szkół Nr 3

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

W  ZSO NR 3 W KATOWICACH

 1. W stołówce szkolnej można nabyć obiady od poniedziałku do piątku.
 2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie i nauczyciele. Osoby te mają obowiązek dostosować się do następujących zasad.
 3. Jednostkowy koszt obiadu zatwierdza Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach,gdzie obiady są przygotowywane dla uczniów. Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i wynosi 3,00 zł. Opłata za korzystanie z posiłków przez inne osoby zatrudnione w szkole wynosi 8,20 zł i może ulec zmianie ze względu na wzrost cen.
 4. Uczniowie korzystający z wyżywienia (z wyjątkiem osób korzystających z dofinansowania MOPS-u)powinni wypełnić kartę zgłoszenia na obiady. Odpłatność za obiady należy uregulować z góry do 10-go dnia każdego miesiąca na konto Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach, ul. Wolskiego 3 w tytule wpisując np. obiady -miesiąc, za który jest płatność oraz imię i nazwisko dziecka. (proszę o niewpłacanie większej kwoty niż za dany miesiąc)

NR KONTA: 82 1020 2313 0000 3902 0515 1099

W przypadku niedokonania wpłat w terminie uczeń może zostać skreślony z listy.

W takim przypadku odpłatność powinna zostać dokonana do końca danego miesiąca.

 1. Potwierdzenie wpłaty za obiady należy przedłożyć do wglądu u pedagoga szkolnego, w formie papierowej lub elektronicznej (sekretariat@ixliceum.pl ).
 1. ZA SPÓŹNIONE OPŁATY BĘDĄ POBIERANE ODSETKI W WYSOKOSCI 7% NA PODSTAWIE Art.481  KODEKSU CYWILNEGO.
 2. Koszt niewykorzystanych posiłków po zakończeniu miesiąca zalicza się na poczet następnego miesiąca. Odliczeniu podlegają nieobecności stołującego się zgłoszone w sekretariacie szkoły (także telefonicznie jeśli dziecko jest chore) najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność. Za miesiąc grudzień i czerwiec nie ma zwrotów za niewykorzystane posiłki.
 3. NIEOBECNOŚCI ZGŁOSZONE W DANYM DNIU PODLEGAJĄ ODLICZENIU OD NASTĘPNEGO DNIA PO ZGŁOSZENIU.NIEOBECNOŚCI NIE ZGŁOSZONE NIE BĘDĄ PODLEGAŁY ODLICZENIU.
 4. Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem.
 5. Obiady są wydawane w godzinach 13.20 – 14.00.
 6. Uczniowie w czasie pobytu w stołówce zachowują się kulturalnie i stosują się do poleceń pracowników stołówki.

Tutaj można pobrać plik:

Skip to content