Zespół Szkół Nr 3

Klasy dla uczniów z autyzmem

We wrześniu 2019 r. w IX Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi im. H. Sienkiewicza zostały otwarte klasy dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera w normie intelektualnej.  Od tego czasu w każdym roku szkolnym  do grona uczniów liceum przyjmujemy  kolejnych absolwentów szkół podstawowych, którzy obowiązek nauki spełniają w naszej szkole. Młodzież w Liceum realizuje podstawę programową dla uczniów ze szkół ogólnodostępnych z możliwością wyboru profilu klasy:
–  klasa przyrodnicza z rozszerzonym językiem angielskim, biologią i geografią,
– klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim, historią oraz wiedzą o społeczeństwie.
W trakcie cyklu kształcenia uczniowie przygotowują się do egzaminu dojrzałości zgodnie z podstawą programową i w oparciu o dostosowania wskazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Uczniowie w trakcie pobytu w szkole mają dodatkowe zajęcia rewalidacyjne zgodnie ze wskazaniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w ramach których mogą odbywać się terapie: integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, treningu umiejętności społecznych, Biofeedback`u, Tomatisa, logopedii, gimnastyki korekcyjnej. Praca z każdym z uczniów odbywa się według opracowanego przez Zespół Nauczycieli Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.
Klasy dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera liczą maksymalnie 4 uczniów, co pozwala na zminimalizowanie bodźców rozpraszających oraz umożliwia indywidualizację pracy z uczniem w zależności od jego potrzeb i możliwości.

Skip to content