Zespół Szkół Nr 3

Rekrutacja

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych:

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o autyzmie lub zespole Aspergera.

  1.  Z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Rodzic (prawny opiekun) udaje się do Wydziału Edukacji w Katowicach ul. 3 Maja i wypełnia formalności związane z otrzymaniem skierowania.
  2. Skierowanie wydawane jest w pierwszej kolejności uczniom z terenu Katowic, a potem uczniom spoza Katowic.

W przypadku kandydatów spoza Katowic należy:

  •  zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta lub Burmistrza w miejscu zameldowania, o wyrażenie zgody na edukację dziecka w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach.
  • W przypadku zgody, Prezydent/Burmistrz zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowic O decyzji, Prezydent Miasta informuje Rodziców i Szkołę.
  • Po otrzymaniu  pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Katowice Rodzic (prawny opiekun) postępuje zgodnie z puntami 1 – 2  
  • Nabór kandydatów do klas pierwszych i może być przedłużony w zależności od liczby zgłoszeń do 31 sierpnia,
  • O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej decyduje kolejność zgłoszeń oraz  możliwości utworzenia klas pierwszych.Do klas już istniejących (jeżeli jest miejsce) uczniowie przyjmowani są również w trakcie roku szkolnego (rekrutacja jw.)

Skip to content