Zespół Szkół Nr 3

PLAN PRACY ZESPOŁU TIK ZWIĄZANY Z PROJEKTEM „AKTYWNA TABLICA”

PLAN PRACY ZESPOŁU TIK ZWIĄZANY Z PROJEKTEM „AKTYWNA TABLICA” REALIZOWANYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 60  IM. MARII GRZEGORZEWSKIE SPECJALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W KATOWICACH

ROK SZKOLNY 2020/2021

PLAN DZIAŁANIA

DZIAŁANIAODPOWIEDZIALNE OSOBYOSIĄGNIĘCIE CELU
Przekazanie Radzie Pedagogicznej informacji na temat realizacji programu  ,, Aktywna tablica”DyrektorZapoznanie RP z zasadami uczestnictwa w programie i korzyściami płynącymi z jego realizacji.
Utworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki „Aktywna tablica”.Koordynator szkolny Nauczyciel informatykiZakładka ,, Aktywna tablica”.
Umieszczenie na stronie szkoły planu działań „Aktywna tablica’’.Nauczyciel informatyki administrator strony www, koordynator szkolny TIK we współpracy z zespołem.Przekazywanie na bieżąco uczniom, nauczycielom, rodzicom, partnerom informacji na temat tego, co dzieje się w szkole w związku z udziałem placówki w programie „Aktywna tablica’’.
Aktualizowanie zakładki „Aktywna tablica” o nowe linki do stron oraz pomysły, które mają służyć uczniom oraz nauczycielom.Nauczyciele przedmiotowi we współpracy z nauczycielem informatyki.Stworzenie szkolnej bazy programów edukacyjnych do dyspozycji uczniów oraz nauczycieli na stronie internetowej szkoły. Przedstawienie możliwości wykorzystania Internetu do nauki, podczas odrabiania prac domowych lub poszukiwania informacji np. na lekcjach.
Powołanie zespołów samokształceniowych.KoordynatorWspieranie dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli na temat bezpiecznego i nowoczesnego korzystania                     z narzędzi TIK.Firmy zewnętrzne, zespół TIKWzbogacenie wiedzy na temat skutecznego zastosowania narzędzi. Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami.
Przeprowadzenie lekcji koleżeńskich z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i nowoczesnych narzędzi TIK.Wszyscy nauczyciele.Nauczyciele są świadomi ogromnych korzyści wynikających z korzystania z tablicy interaktywnej i narzędzi TIK.
Systematyczne wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi TIKWszyscy nauczyciele.Lekcje aktywizujące uczniów do samodzielnej pracy, wspomagające proces uczenia się i rozwijania zainteresowań.
Kontakt z rodzicami i uczniami za pomocą narzędzi TIK.Wszyscy nauczyciele.Kontakt z rodzicami, uczniami i innymi nauczycielami za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym, emailów, telefonów, strony internetowej szkoły.
Podsumowanie działań w ramach programu „Aktywna tablica”.Dyrektor, zespół TIK.Wyciągnięcie wniosków – korzyści. Przedstawienie sprawozdania Radzie Pedagogicznej.

Opracowanie:

Szkolny koordynator mgr Magdalena Furgacz

ZESPOŁY SAMOKSZTAŁCENIOWE W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA”

ZESPÓŁDZIAŁANIAOSOBA ODPOWIEDZIALNA
ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJPrzygotowanie i przesłanie informacji – notatki (notatka powinna zawierać datę spotkania oraz listę osób uczestniczący w zespole z podpisami) koordynatorowi w jaki sposób wykorzystano i  włączono TIK podczas zajęć na poszczególnych edukacjach. Wszyscy członkowie zespołu przygotowują po 1 scenariuszu z wykorzystaniem TIK podczas zajęć – scenariusze zastają przesłane koordynatorowi w celu umieszczenia ich w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli. Nauczyciel, który zrealizuje lekcję z wykorzystaniem TIK, zaznacza to na zielono w dzienniku przy temacie wpisując TIK.Joanna Oślizło                     Magdalena Furgacz, Joanna Oślizło, Dorota Kozłowska, Patrycja Kościńska, Patrycja Lentner, Beata Stec,Anna Radzikowska
ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCHPrzygotowanie i przesłanie informacji – notatki (notatka powinna zawierać datę spotkania oraz listę osób uczestniczący w zespole z podpisami) koordynatorowi w jaki sposób wykorzystano i  włączono TIK podczas zajęć na poszczególnych przedmiotach.Wszyscy członkowie zespołu przygotowują po 1 scenariuszu z wykorzystaniem TIK podczas zajęć – scenariusze zastają przesłane koordynatorowi w celu umieszczenia ich w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.Nauczyciel, który zrealizuje lekcję z wykorzystaniem TIK, zaznacza to na zielono w dzienniku przy temacie wpisując TIK.                     Łukasz Gajewski, Małgorzata Szewczyk, Agnieszka Szczęch – Krzanowska, Aleksandra Kluj, Klaudia Mika, Krystyna Mondry, Katarzyna Żywot, Artur Krząkała
ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH  Przygotowanie i przesłanie informacji – notatki (notatka powinna zawierać datę spotkania oraz listę osób uczestniczący w zespole z podpisami) koordynatorowi w jaki sposób wykorzystano i  włączono TIK podczas zajęć na poszczególnych przedmiotach.Wszyscy członkowie zespołu przygotowują po 1 scenariuszu z wykorzystaniem TIK podczas zajęć – scenariusze zastają przesłane koordynatorowi w celu umieszczenia ich w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.Nauczyciel, który zrealizuje lekcję z wykorzystaniem TIK, zaznacza to na zielono w dzienniku przy temacie wpisując TIK.Karolina Karkowska                     Krzysztof Chłopek, Anna Chrzan, Ewelina Gajek, Ewa Janik, Jarosław Lech, Tomasz Leczkowski, Karolina Mikoda – Dzieża, Natalia Sajdok, Anna Szymańska, Małgorzata Wojnarowicz Dorota Zdanek Agnieszka Krząkała
ZESPÓŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJPrzygotowanie i przesłanie informacji – notatki (notatka powinna zawierać datę spotkania oraz listę osób uczestniczący w zespole z podpisami) koordynatorowi w jaki sposób wykorzystano i  włączono TIK podczas zajęć na poszczególnych przedmiotach.Pedagog, psycholog oraz rewalidacji  KK przygotowują po 1 scenariuszu  z wykorzystaniem TIK podczas zajęć – scenariusze zastają przesłane koordynatorowi w celu umieszczenia ich w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.Nauczyciel, który zrealizuje lekcję z wykorzystaniem TIK, zaznacza to na zielono w dzienniku przy temacie wpisując TIK.Anna Chmielowska                     Mirosława Magiera – Bartosz, Małgorzata Węglowska, Joanna Palacz, Barbara Menartowicz, Katarzyna Mikoda, Rafał Szafrański, Agnieszka Marmaj
 1. Szkolenie WOM – 27.01.2021 szkolenie dla koordynatorów godz. 10-12
 2. Szkolenie ze sprzętu, który został zakupiony w ramach programu – muszą w nim wziąć udział wszyscy nauczyciele– (notatka ze szkolenie , data, czas trwania, ilość ob./nb.).
 3. Członkowie zespołu ds. TIK muszą wziąć udział w szkoleniu, webinarium itp. dotyczącym TIK itp. Potrzebne są zaświadczenia o tym udziale. Może też wliczyć szkolenie z Vulcana.
 4. Minimum 5 lekcji z wykorzystaniem TIK tygodniowo na oddział. Może być więcej. Jeśli tydzień będzie miał np.3 dni szkolne to dalej mają być zrealizowane min. 5h.
 5. Zaznaczamy zrealizowany temat wpisując słowo TIK na zielono po temacie ( w dzienniku papierowym i Vulcanie).
 6. Koordynator tworzy tabelę z zrealizowaną ilością tematów z poszczególnych oddziałów.
 7. Co 2 tygodnie każdy wychowawca przesyła do koordynatora wykaz tematów TIK z datami i nazwiskiem osoby, która go zrealizowała.
 8. Lekcja informatyki to zawsze TIK.
 9. Organizacja 2 lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK – może to być dowolna lekcja – koordynator może wyznaczyć nauczycieli, którzy mają przygotować taką lekcję ze scenariuszem w formie papierowej.
 10. Koordynator zamieszcza scenariusze zajęć w ramach współpracy nauczycieli w międzyszkolnej sieci współpracy szkół. Sieć szkół została stworzona przez WOM w Katowicach.
 11. Koordynator powołuje zespoły samokształceniowe – zespół edukacji wczesnoszkolnej, zespół przedmiotów ścisłych, zespół przedmiotów humanistycznych, zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 12. Każdy zespół ma za zadanie:
 13. Przygotowanie i przesłanie informacji – notatki (notatka powinna zawierać datę spotkania oraz listę osób uczestniczący w zespole z podpisami) koordynatorowi w jaki sposób wykorzystano i włączono TIK podczas zajęć na poszczególnych przedmiotach.
 14. Wszyscy członkowie przygotowują po 1 scenariuszu z wykorzystaniem TIK podczas zajęć – scenariusze zastają przesłane koordynatorowi w celu umieszczenia ich w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli
 15. Nauczyciel, który zrealizuje lekcję z wykorzystaniem TIK, zaznacza to na zielono w dzienniku przy temacie wpisując TIK.
 16. Wf jest wyłączony z realizacji.

Skip to content