Zespół Szkół Nr 3

Nauczanie na odległość

Szanowni Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozpoczynamy dzisiaj Kształcenie na odległość.
Ustaliłam, że obowiązuje dotychczasowy tygodniowy plan zajęć dla poszczególnych klas.
Z uwagi na sytuacje rodzinne zmiany w godzinach pracy z uczniem są możliwe i powinny być uzgadniane z nauczycielami.

Zalecono Nauczycielom równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć i dostosowanie ich do możliwości psychofizycznych ucznia.
Nauczyciele stosować będą dotychczasowe formy kontaktu lub konsultacji, rozszerzając je w miarę możliwości uczniów i Waszych.
Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia będzie uwzględniał aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wieku i etapu rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych TV w pasmach edukacyjnych.

W przypadku uczniów klas I-III Nauczyciele zostali zobowiązani do informowania  o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Kody dostępu otrzymujecie Państwo od wychowawców klas.

Niestety SIO nie uwzględniło w przydziale loginów uczniów klasy 8A i 8B oraz 1A LO.

Spróbuję to wyjaśnić. Dam znać.

Zachęcam również do odwiedzania FB szkoły i bloga.
Tam Nauczyciele wychowania fizycznego udostępniają filmiki o aktywności fizycznej, ćwiczenia, zabawy ruchowe. Nauczyciele zajęć rewalidacyjnych, nauczyciele wspomagania i świetlicy  – przygotowywane materiały  zgodnie z planem lekcji (blog);
Pedagodzy i psycholog pełnią dyżury. 

Ocenianie pracy ucznia

Postępy pracy ucznia monitorujemy poprzez:
Bezpośrednie – ustne  sprawdzanie wiadomości – zakończone oceną
Pisemne sprawdzanie – zakończone oceną
Aktywność ucznia – zakończone oceną

Jeżeli wrócimy do szkoły po Świętach, egzamin, klasyfikacja, matury odbędą się w terminach wynikających z kalendarza roku szkolnego.

Elżbieta Ślęzakiewicz

Skip to content